top of page

חזון ביה"ס יהל"ם

בי"ס יהל"ם פועל בהלימה לחזון האגף למחוננים ולמצטיינים, אנו מלווים את תלמידינו ותומכים בהם בתהליכי למידתם והתפתחותם האישית, יחד עמם אנו פועלים לגלות מחוזות חדשים של ידע ותבונה, מעודדים אותם למצויינות ולקיחת אחריות אישית, מפתחים סקרנותם ויצירתיותם, תוך חשיפתם לחשיבה מסדר גבוה ולמיומנויות חקר רב-תחומיות תוך חיזוק מתמיד ושימת דגש מיוחדת לכישוריהם הרגשיים והחברתיים והקניית ערכים של תרומה לקהילה, לחברה ולמדינה.


לפי תפיסתנו תרומה לחברה ולקהילה היא חלק בלתי נפרד מחינוך למצויינות. לכן התלמידים מונחים לבחור באילו דרכים הם מעוניינים לתרום.

bottom of page